Regulamin

Regulamin

R&H Medic REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez MAŁGORZATA KIERZKOWSKA R&H MEDIC USŁUGI W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ z siedzibą w Nowym Folwarku przy ulicy Piaskowej 5. 1, 62-300 Nowy Folwark, NIP: 7891305258, za pośrednictwem sklepu internetowego www.rhmedic.pl oraz określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez przez MAŁGORZATA KIERZKOWSKA R&H MEDIC USŁUGI W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Kontakt ze sklepem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: rhmedic.mm@gmail.com

1. Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – przemieszczenie ściśle określonego towaru od Sprzedawcy do Klienta, za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Dostawca – firma kurierska za pośrednictwem której Sprzedawca dostarcza towar.
 4. Klient – osoba, która nabywa towary na własny użytek zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczna lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.
 6. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Hasło – rozumiane jako stosunkowo krótkie sekwencje liter, cyfr i innych znaków.
 8. Konto klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 9. Login – identyfikator użytkownika – adres poczty elektronicznej klienta. Indywidualne oznaczenie klienta wymagane wraz z hasłem dotworzenia Konta Klienta.
 10. Przedsiębiorca – podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (lub zawodową).
 11. Regulamin – określa wewnętrzne zasady postępowania w obrębie sklepu internetowego.
 12. Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca – oznacza R&H MEDIC MARIUSZ KIERZKOWSKI z siedzibą we Wrześni przy ulicy Generała Dąbrowskiego 1 lok. 1, 62-300 Września, NIP: 7891091308, REGON: 369919042, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000280074, o kapitale zakładowym w wysokości 602.019 złotych.
 14. Strona Internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.rhmedic.pl
 15. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, zdjęć zamieszczonych w celach prezentacji Towarów, a także do wzorców, formularzy zamieszczanych na Stronie Interrnetowej Sklepu ( za wyjątkiem formularzy, do których prawa autorskie należą do przedmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem Sklepu oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”, które zapisywanie są na urządzeniu Klienta w celu usprawnienia działania Sklepu. Pliki te w żadnym wypadku nie ingerują w ustawienia oraz nie powodują zmian w konfiguracji w urządzeniach Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć pliki „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie tych plików może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu wymaga od użytkownika posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy jest zakazane. Klient zobowiązany jest do nie ingerowania w zawartość Strony Internetowej Sklepu, oraz do zaniechania działań prowadzących do zakłócenia prawidłowego działania Sklepu (jej elementów technicznych oraz do dostarczania treści o charakterze bezprawnym). Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Jako Sprzedawca dołożymy wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3. Zamówienia

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z póź. zm., dalej zwana „Kodeksem cywilnym”). Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu wybiera towar spośród oferty dodaje ww towar do zamówienia poprzez kliknięcie przycisku dodaj do „koszyka” pod danym produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy poprzez naciśnięcie przycisku „przejdź do kasy”. Klient zostanie poproszony o wypełnienie danych wysyłkowych (w tym oknie ma również podgląd do widoku zamówienia), po uzupełnieniu danych wybiera metodę płatności oraz klika przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4. Płatności

 1. Ceny za produkty przedstawione na Stronie Internetowej są cenami brutto, nie zawierają pozostałych kosztów jakie Kupujący ponosi po realizacji zamówienia, takich jak koszt Dostawy oraz wszelkie koszty związane z Umową sprzedaży. Klient zostaje o nich poinformowany po kompletacji zamówienia i kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:A) W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513 na podstawie wyrażonej zgody.B) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 4. W przypadku nie wywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa &4.2, zostanie wyznaczony dodatkowy termin do zapłaty. W razie nie uregulowania płatności Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca dostarcza Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca dostarcza na Stronie Internetowej Sklepu informacje o czasie dostawy w Dniach robaczych i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z &4 ust.2 Regulaminu.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności “za pobraniem”.
 6. Zamówione Towary są dostarczone za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Nadanie przesyłki przez Sprzedawcę następuje najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W razie przekroczenia tego terminu Klient ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu na wydanie Towaru. W razie nie wydania Towaru przez Sprzedawcę w wyznaczonym czasie Klient ma prawa odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 9. Klient powinien sprawdzić stan doręczonej przesyłki w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia ubytku Klient ma prawo zażądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji lub skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

6. Rękojmia

Sprzedawca ma obowiązek zapewnić, że towar będzie pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna podlega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową art.. 5561 Kodeksu cywilnego. W razie wystąpienia wady Klient może: Odstąpić od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca w uzgodnionym terminie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta zobowiąże się wymienić Towar wadliwy na pozbawiony wady. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli usunięcie wady przerasta wartość towaru. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: rhmedic.mm@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

7. Gwarancja

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancja udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W przypadku, gdy Towar jest objęty gwarancją dokument gwarancyjny zostanie dołączony do Towaru.

8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

  Klient, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Towaru. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to można składać na adres e-mail: rhmedic.mm@gmail.com z dopiskiem w tytule wiadomości “Formularz odstąpienia”. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. W przypadku, gdy oświadczenie o odstąpienia Umowy sprzedaży wysłane przez Klienta zostanie wysłane przed przyjęciem przez Sprzedawcę oferty, przestaje ona obowiązywać. Wszystkie dokonane przez klienta płatności zostaną mu zwrócone nie później niż 14 dni od dni otrzymania oświadczenia. Dotyczy to należności za Towar wraz z kosztem przesyłki. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy w przypadku, gdy Towar nie zostanie zwrócony lub do czasu, w którym nie otrzyma dowodu odesłania Towaru. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni id dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu (ul. Generała Dąbrowskiego 1 m. 1, 62-300 Września). W wypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego. Jeżeli Klient chcę uzyskać zwrot pieniędzy w inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami powinien porozumieć poprzez adres e-mail: rhmedic.mm@gmail.com Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 z póź. zm.) ze względu na ochronę zdrowiai ze względów higienicznych, tj. kiedy Towar został odpakowany i przymierzony przez Klienta.

9. Usługi nieodpłatne

Formularz kontaktowy – usługa ta polega na wysłaniu wiadomości od Klienta do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. W przypadku działania na szkodę Sprzedawcy przez Klienta w sposób bezpośredni lub pośredni, Sprzedawca może podjąć odpowiednie kroki prawne aby temu zapobiec.

10. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych w ramach składania zamówień jednorazowych, w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych sytuacji określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane w celu realizacji złożonego zamówienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a także w celu realizacji umowy, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe Klienta mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ochrona danych osobowych przekazanych przez Klienta przez osoby do tego nieupoważnione jest obowiązkiem Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513 na podstawie wyrażonej zgody.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
 2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5.       Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc  można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html

12. Postanowienie końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Klienta na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.